Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2017

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2017 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiąni są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl

UWAGA!    Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji on-line.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną odbędzie się 30 września 2017 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje wraz z loginem i hasłem do Extranetu kandydata otrzymacie Państwo w e-mailu wskazanym podczas rejestracji on-line.

Informujemy, że nie obowiązuje regionalizacja składania wniosków.

O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

-        wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z extranetu);

-        oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym;

-        opłata za egzamin wstępny wynosi 1000 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2017 r.";

 UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji;

-        kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

-        zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego dokumentów, o których mowa wyżej;

-        życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);

-        odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);

-        kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)  (wydrukowany z extranetu);

-        3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem).

Link do ogłoszenia Ministra Sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9290,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html


2017-05-22 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych, Informacje zawodowe

Szukam notariusza

Aktualności