Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2018

        Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2018 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiąni są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl

UWAGA!    Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji on-line.

        Egzamin wstępny na aplikację notarialną odbędzie się 29 września 2018 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 sierpnia 201r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje wraz z loginem i hasłem do Extranetu kandydata otrzymacie Państwo w e-mailu wskazanym podczas rejestracji on-line.

Informujemy, że nie obowiązuje rejonizacja składania wniosków.

O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

-        wniosek o dopuszczenie do egzaminu, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem) (wydrukowany z extranetu);

-        oryginał lub poświadczony przez bank odpis dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym;

-        opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2018 r.";

 UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji;

-        kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;

-        zamiast tych dokumentów można złożyć zaświadczenie, z którego wynikać musi, iż  kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego (tj. do 22 września 2018) dokumentów, o których mowa wyżej;

-        życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);

-        odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);

-        kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem)  (wydrukowany z extranetu);

-        3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem).

-     Klauzulę informacyjną dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną plik do pobrania

 

        Rada Izby Notarialnej w Warszawie, informuje, że rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia przystąpienia do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

        Jednocześnie informujemy, że stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

 

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2018 r.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,10946,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html

Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2018 r.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/wykazy-tytulow-aktow-prawnych/news,10789,ogloszenie-w-sprawie-wykazu-tytulow-aktow.html


2018-06-01 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności