Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Komunikat Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie

 Komunikat

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do  spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie

Uprzejmie informuję, że egzamin notarialny odbędzie się w dniach  od 2 do 4 września 2020 r., i zostanie przeprowadzony w Hotelu „Sangate” w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników nr 32. Dokładne wskazanie sal egzaminacyjnych, w których będzie odbywał się egzamin, zostanie przekazane każdemu zdającemu w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu notarialnego.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach od 2 do 4 września  2020 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie. W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy RIN w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin notarialny zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

            W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

            Zdający we własnym zakresie zapewnia sobie żywność i napoje na egzaminie w ilości i formie nie zakłócającej przebiegu egzaminu.

 

Organizator egzaminu nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej i w pomieszczeniach zamkniętych. Zdający ma obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni  używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania i przedłożyć komisji stosowne zaświadczenie lekarskie najpóźniej w chwili rejestracji w dniu 2 września 2020 roku.

 

W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu choruje na alergię lub inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie winna przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość wystąpienia takich objawów do dnia 2 września 2020 r. (do chwili rejestracji).

 

Dodatkowo informuję, że osoby, które wybrały rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, są zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i w kopercie tej – przed jej zaklejeniem – będą umieszczać swoje dane personalne – czytelnie wpisane imię i nazwisko oraz imiona rodziców. Dane personalne zdających, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisje egzaminacyjne dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego, praca ta będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Zdający będą drukować swoje prace w trzech egzemplarzach, a następnie oddawać Komisji egzaminacyjnej zarówno wydrukowane prace wraz z zadaniem jak i w formie elektronicznej – zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci, zawierające elektroniczną wersję rozwiązania będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość.

Informuję także, że zdający będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego zawierającego system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na pięciu zdających. Do stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki będą także wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera.

Podczas egzaminu, głównym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jedynie jako źródło uzupełniające.

 

Przewodnicząca

Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

SSA Małgorzata SŁAWIŃSKA

 

Wyciąg z Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego (plik do pobrania) 

 

 

 


2020-08-05 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności