Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2018 roku w Warszawie

            Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621)  informuję, że do dnia 14 sierpnia 2018 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, składa Przewodniczącemu tej Komisji pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z każdej części egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej i trzeciej części egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego.

 Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

-       procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

-       512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);

-  system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows   8, Windows 8.1, Windows 10;

-       zainstalowany program Microsoft. NET Framework 3.5 SP 1;

-       100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

-       wolny port USB;

-       konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

-       odinstalowany program antywirusowy;

-       wyłączony wygaszacz ekranu;

-       opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”;

-       zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

-       wyłączone aktualizacje automatyczne;

Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymogi techniczne, zdający powinni we własnym zakresie, przed egzaminem skorzystać z pomocy informatyka.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

 Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

 - zablokuje zawartość komputerów;

- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Bezwzględnie konieczne będzie uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Uruchomienie aplikacji w wersji demonstracyjnej uniemożliwia jej wydrukowanie, a w konsekwencji jest równoznaczne z utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

            Sala egzaminacyjna wyposażona będzie w przyłącza, umożliwiające korzystania z zasilania stałego ale konieczne jest na wypadek awarii aby baterie w komputerach zdających były sprawne i naładowane.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze”, została  udostępniona wersja demonstracyjna przygotowywanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria.

  

     PRZEWODNICZĄCA

                                                                                 Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

     z siedzibą w Warszawie

 

     Małgorzata SŁAWIŃSKA

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

  1. instrukcja obsługi Aplikacji;
  2. formularz informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu w dniach 4-6 września 2018 r.;
  3. formularz oświadczenia o akceptacji warunków, związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 roku;
  4. klauzula informacyjna dotycząca przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Warszawa, dnia 16 lipca 2018 r.

 


2018-07-17 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności