Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Opłata roczna za aplikacje notarialną 2018

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, a zatem w 2018 r. wynosi:

·         dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.565,00 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych),

·         dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.782,50 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).

Opłatę należy wpłacić na rachunek nr:

27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

Izba Notarialna w Warszawie

ul. Karwińska 3

02-639 Warszawa

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”.

Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną:

1)    aplikanci pierwszego roku do dnia 31 stycznia 2018 r.,

2)    aplikanci drugiego, trzeciego do dnia 15 stycznia 2018 r.,

3)    aplikanci czwartego roku do dnia 15 stycznia 2018 r

 

                                                                                       Kierownik Szkolenia

                                                                                    not. Tamara Żurakowska


2017-12-19 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności