Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Opłata za aplikację notarialną 2019

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2018 r. poz. 2425) w zw. z art. 72 i 72a §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (tj.Dz.U.z 2017, poz. 2291 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, a zatem w 2019 r. wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.625,00 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.812,50 zł (dwa tysiące osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy);

2)opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa,

 nr: 27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2019, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2019 roku,

b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 15 stycznia 2019 roku.                                                                           

 

                                                                                      Kierownik Szkolenia

                                                                                    not. Tamara Żurakowska


2018-12-31 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności