Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Opłata za aplikację notarialną 2020

 

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 2020

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2019 r. poz. 2458) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. z 2019, poz. 540 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, a zatem w 2020 r. wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.590,00 zł (pięć tysięcy pięćset  dziewięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.795,00 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych);

2)opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, 02-639 Warszawa,

 nr: 27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2020, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

     a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2020 roku,

     b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 15 stycznia 2020 roku.

 

Kierownik Szkolenia

not. Tamara Żurakowska

 


2019-12-31 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności