Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Wniosek o wpis na listę aplikantów 2020

 Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 28 września 2019 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, ze zm.) proszone są o złożenie wniosku (plik do pobrania) o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r.

         Proszę o dołączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych:

1)    podpisanego odpisu dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),

2)    kserokopii aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),

3)    oświadczenia notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

         Złożenie wniosku o wpis w tym terminie, umożliwi Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, podjęcie racjonalnych działań zmierzających do rozpoczęcia aplikacji notarialnej w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia 2020 r., stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2127).

        Opłatę za aplikację notarialną, o której mowa w art. 72 a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, ze zm. oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie (Dz.U.2018.2425), aplikanci będą zobowiązani wnosić w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Izby Notarialnej w Warszawie (www.notariusze.waw.pl) w zakładce „Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych”.

 


2019-10-17 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności