Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny 2020

Egzamin notarialny 2020

Komunikat

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej  do  spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący wyników egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie.

 

Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 2 - 4 września 2020 roku w Warszawie. Zgodnie z informacją przedstawioną podczas egzaminu wyniki egzaminnu są zprezentowane zgodnie z kodem z trzeciego dnia egzaminu. (plik do pobrania)

 

 


Komunikat

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do  spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący wyników egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie.

Komisja Egzaminacyjna Nr 2 ogłasza wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 2 - 4 września 2020 roku w Warszawie. Zgodnie z informacją przedstawioną podczas egzaminu wyniki egzaminnu są zprezentowane zgodnie z kodem z trzeciego dnia egzaminu. (plik do pobrania)

 

 

Komunikat

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do  spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach  od 2 do 4 września 2020 r. przez Komisję Egzaminacyjną Nr 1 zostaną ogłoszone 14 października 2020 roku

Przewodnicząca

Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

 

   SSA Małgorzata SŁAWIŃSKA


 Komunikat

Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do  spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczący przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie

Uprzejmie informuję, że egzamin notarialny odbędzie się w dniach  od 2 do 4 września 2020 r., i zostanie przeprowadzony w Hotelu „Sangate” w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników nr 32. Dokładne wskazanie sal egzaminacyjnych, w których będzie odbywał się egzamin, zostanie przekazane każdemu zdającemu w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu notarialnego.

Rejestracja zdających egzamin odbywać będzie się w dniach od 2 do 4 września  2020 roku każdego dnia w godzinach 8:30-9:30, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji wskazanego w zawiadomieniu o egzaminie. W czynnościach tych będą brali udział członkowie komisji egzaminacyjnej i upoważnieni przez Przewodniczącego pracownicy RIN w Warszawie.

Każdorazowo przed wejściem na egzamin notarialny zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10:00. Kandydaci, którzy stawią się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

            W trakcie egzaminu kandydat nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów lub urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, smartwatcha itp. – komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. Z uwagi na stan epidemii nie ma możliwości zdeponowania jakichkolwiek przedmiotów wniesionych przez zdających na egzamin, nie będzie zapewnionych szatni, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego.

            Zdający we własnym zakresie zapewnia sobie żywność i napoje na egzaminie w ilości i formie nie zakłócającej przebiegu egzaminu.

Organizator egzaminu nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej i w pomieszczeniach zamkniętych. Zdający ma obowiązek postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni  używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania i przedłożyć komisji stosowne zaświadczenie lekarskie najpóźniej w chwili rejestracji w dniu 2 września 2020 roku.

W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu choruje na alergię lub inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie winna przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość wystąpienia takich objawów do dnia 2 września 2020 r. (do chwili rejestracji).

             Dodatkowo informuję, że osoby, które wybrały rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przy użyciu sprzętu komputerowego, są zobowiązane do zapewnienia sprzętu we własnym zakresie. Przygotowanie sprzętu komputerowego – zgodnie z parametrami, które zostały podane również na stronie www.ms.gov.pl – jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu będą otrzymywać nośnik pamięci (pendrive), na którym będzie nagrana aplikacja komputerowa blokująca zawartość komputerów, zawierająca edytor tekstu i pozwalająca na pisanie prac. Nośniki te zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rozpoczynając pisanie pracy przy użyciu aplikacji komputerowej zdający będą wpisywali numer kodu znajdujący się w wylosowanej wcześniej kopercie. Kopertę z numerem kodu, zdający będą losować każdego dnia i w kopercie tej – przed jej zaklejeniem – będą umieszczać swoje dane personalne – czytelnie wpisane imię i nazwisko oraz imiona rodziców. Dane personalne zdających, zawarte w zaklejonych kopertach, będą rozkodowane przez Komisje egzaminacyjne dopiero po sprawdzeniu wszystkich prac egzaminacyjnych i po wystawieniu ocen. Po zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej przy użyciu sprzętu komputerowego, praca ta będzie automatycznie zapisywana w formacie PDF. Zdający będą drukować swoje prace w trzech egzemplarzach, a następnie oddawać Komisji egzaminacyjnej zarówno wydrukowane prace wraz z zadaniem jak i w formie elektronicznej – zapisane na nośniku pamięci. Po egzaminie nośniki pamięci, zawierające elektroniczną wersję rozwiązania będą przechowywane w tzw. bezpiecznej kopercie, w sposób uniemożliwiający dokonanie jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość.

Informuję także, że zdający będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego zawierającego system informacji prawnej. Średnio jedno stanowisko komputerowe z systemem informacji prawnej zostanie zapewnione na pięciu zdających. Do stanowiska komputerowego z tym systemem będzie podłączona drukarka. Drukarki będą także wykorzystane do drukowania prac egzaminacyjnych osób rozwiązujących zadania przy użyciu komputera.

Podczas egzaminu, głównym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa jest wykorzystywanie materiałów przyniesionych przez osoby zdające, zaś korzystanie z systemu informacji prawnej należy traktować jedynie jako źródło uzupełniające.

Przewodnicząca

Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie

SSA Małgorzata SŁAWIŃSKA

 

Wyciąg z Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego (plik do pobrania) 


OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2020 roku w Warszawie

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621)  informuję, że do dnia 12 sierpnia 2020 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, składa Przewodniczącemu tej Komisji pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań z egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia do dnia 12 sierpnia 2020 r. włącznie oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego.

Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);
 • system operacyjny (32/64-bit) Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft. NET Framework 3.5 SP 1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;

   UWAGI

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany, jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko  .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymogi techniczne, zdający powinni we własnym zakresie, przed egzaminem skorzystać z pomocy informatyka.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

- zablokuje zawartość komputerów;

- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Bezwzględnie konieczne będzie uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Uruchomienie aplikacji w wersji demonstracyjnej uniemożliwia jej wydrukowanie, a w konsekwencji jest równoznaczne z utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze”, została  udostępniona instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie notarialnym w 2020 r. oraz wersja demonstracyjna przygotowanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria.

       PRZEWODNICZĄCA

                                                                              Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej

 przy Ministrze Sprawiedliwości

     z siedzibą w Warszawie

    Małgorzata SŁAWIŃSKA

 W załączeniu:

 • formularz informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu w dniach 2-4 września 2020 roku (plik do pobrania);
 • formularz oświadczenia o akceptacji warunków, związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu notarialnego, który odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 roku (plik do pobrania);

 

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego w roku 2020 na 2, 3 i 4 września 2020 roku.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym

 

 

    Ze względu na stan epidemii  Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie wydała Zarządzenie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Warszawie podczas przyjmowania wniosków osób ubiegających się a dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (plik do pobrania). Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa zlaca się, aby  wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego składać drogą pocztową!!

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.  

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

Tekst klauzuli informacyjnej -  plik do pobrania

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania


 

Wynajem komputerów na egzamin notarialny: https://wynajemit.pl/egzaminy_prawnicze.php


 

 

Szukam notariusza

Aktualności