Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny 2021

Egzamin notarialny 2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU NOTARIALNEGO

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie podają wyniki egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 7 - 9 września 2021 roku:

Komisja Nr 1 (plik do pobrania)

Komisja Nr 2 (plik do pobrania)


Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

dotyczących egzaminu notarialnego w 2021 r.

 

W związku z wyznaczeniem terminu egzaminu notarialnego na dni 7-9 września 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tego egzaminu.

Poniżej plik zawierający otrzymane wytyczne.

/pliki/2021-wyt-egz-not-2021.pdf

 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. wytyczne zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-ministra-sprawiedliwosci-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczacych-egzaminu-notarialnego-w-2021-r

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2021 roku w Warszawie

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621 ze zm.)  informuję, że do dnia 17 sierpnia 2021 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, składa Przewodniczącemu tej Komisji pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań z egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego.

Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);
 • system operacyjny (32/64-bit):
  Windows XP SP3 , Windows Vista , Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 do wersji 21H1;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1[[1]];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[[2]];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja”/„wysoka wydajność”[[3]];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne;

   UWAGI

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymogi techniczne, zdający powinni we własnym zakresie, przed egzaminem skorzystać z pomocy informatyka.

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:
- zablokuje zawartość komputerów;
- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Bezwzględnie konieczne będzie uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Uruchomienie aplikacji w wersji demonstracyjnej uniemożliwia jej wydrukowanie, a w konsekwencji jest równoznaczne z utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  w zakładce „zawodowe egzaminy prawnicze”, (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2021-r2)  została  udostępniona instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminie notarialnym w 2021 r. oraz wersja demonstracyjna przygotowanej aplikacji komputerowej, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość przetestowania własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie

Małgorzata SŁAWIŃSKA


[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany, jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko  .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko. Uruchomienie wersji DEMO świadczy o zainstalowaniu właściwej wersji środowiska.NET.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username%  i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 


  Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego w roku 2021 na 7,8 i 9 września 2021 roku.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2021-r

 

 

    Ze względu na stan epidemii  Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Warszawie podczas przyjmowania wniosków osób ubiegających się a dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (plik do pobrania). Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa zlaca się, aby  wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego składać drogą pocztową!!

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.  

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

Tekst klauzuli informacyjnej -  plik do pobrania

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania

 

 


 

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności