Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2021

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2021

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego 25 września 2021 roku:

1. przez Komisję Nr 1 (plik do pobrania)

2. przez Komisję Nr (plik do pobrania)

 

Komunikat w sprawie wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

dotyczących egzaminu wsępnego na aplikację notarialną w 2021 r.

        W związku z wyznaczeniem terminu egzaminu wstępnego na aplikację notarialną  na dzień 25 września 2021 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w 2021 r., wydane w dniu 11 sierpnia 2021 r. zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 12 sierpnia 2021 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-wytycznych-gis-dotyczacych-egzaminow-wstepnych-na-aplikacje-adwokacka-radcowska-notarialna-i-komornicza-w-2021-r


Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu  wstępnego na aplikację notarialną w roku 2021 na 25 września 2020 roku. 

Więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-na-aplikacje-notarialna-w-2021-r


Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2021 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line.  Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Warszawie, informuje, że rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia przystąpienia do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

UWAGA! Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji on-line.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną odbędzie się 25 września 2021 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 sierpnia 2021 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje  otrzymacie Państwo w e-mailu wskazanym podczas rejestracji on-line.

Informujemy, że nie obowiązuje rejonizacja składania wniosków.

O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji wniosek o dopuszczenie do egzaminu, PODPISANY PRZEZ KANDYDATA CZYTELNIE imieniem i nazwiskiem;
 2. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA imieniem i nazwiskiem;
 3. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (18 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym; opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2021 r." UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji;
 7. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem).
 9. klauzulę informacyjną dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (plik do pobrania)

    Ze względu na stan epidemii  Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie wydała Zarządzenie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Warszawie podczas przyjmowania wniosków osób ubiegających się a dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w okresie ogłoszonego stanu epidemii. (plik do pobrania).

 

 

 

 

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności