Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2023

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2023

OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczące przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
 w 2023 roku w Warszawie

Wyniki egzaminu: link do pobrania

 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie

 

Małgorzata SŁAWIŃSKA

 


INFORMACJA

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, dotyczące przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację notarialną
 w 2023 roku w Warszawie

 

Uprzejmie informuję, że egzamin wstępny na aplikację notarialną zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2023 roku (sobota) w sali balowej hotelu SOFITEL Warsaw Victoria przy ul. Królewskiej 11, 00-065 Warszawa.

 

 

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie

 

Małgorzata SŁAWIŃSKA

 


 

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną w 2023r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 30 września 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

więcej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-notarialna-w-2023-r

 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2023 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci zobowiązani są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Warszawie, informuje, że rejestracja elektroniczna wniosku o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zgłoszenia przystąpienia do egzaminu. Skuteczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

UWAGA! Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście procedury rejestracji on-line.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną odbędzie się 30 września 2023 r. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 sierpnia 2023 r. (data stempla pocztowego). Wszelkie niezbędne informacje  otrzymacie Państwo w e-mailu wskazanym podczas rejestracji on-line.

Informujemy, że nie obowiązuje rejonizacja składania wniosków.

O wyborze siedziby komisji kwalifikacyjnej do której należy składać dokumenty decyduje kandydat.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji wniosek o dopuszczenie do egzaminu, PODPISANY PRZEZ KANDYDATA CZYTELNIE imieniem i nazwiskiem;
 1. wydrukowany ze strony internetowej rejestracji kwestionariusz osobowy, CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA imieniem i nazwiskiem;
 2. życiorys lub CV (wraz z datą i miejscem urodzenia), CZYTELNIE PODPISANY PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem);
 3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych
  w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 4. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2023 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego;
 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty, w wypadku przelewów dokonywanych drogą elektroniczną dokument powinien być opatrzony przez bank wzmianką, że nie wymaga podpisu ani pieczęci banku albo, że wydruk spełnia wymogi z art. 7 prawa bankowego. Możliwe jest uiszczanie opłaty przekazem pocztowym; opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950,  Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000; z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2023 r." UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji;
 6. odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych);
 7. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,  CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA (imieniem i nazwiskiem).
 8. klauzulę informacyjną dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną (plik do pobrania).

 

 

Szukam notariusza

Aktualności