Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej uprzejmie informuję, że dnia 26 marca 2022 roku z powodu Walnego Zgromadzenia Notariuszy zajęcia dla roczników I, II i III są odwołane.

       

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów


 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej uprzejmie informuję, że począwszy od 01 kwietnia 2022r. aż do odwołania zajęcia seminaryjne odbywać się będą w Warszawie, w sposób tradycyjny tj. w salach wykładowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

        Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z adresami sal zostanie umieszczony na stronie RIN w zakładkach dla poszczególnych roczników.

       

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów


 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną tym faktem koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że 16 lutego 2022 r. została podjęta przez Radę uchwała nr XI/XXIII/66/2022 (plik do pobrania) w sprawie formy odbywania zajęć seminaryjnych dla aplikantów notarialnych na aplikacji notarialnej organizowanej przez RIN w Warszawie dla aplikantów Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie, w marcu 2022 roku ze stacjonarnych na on line.

Kody do uczestnictwa w szkoleniach zostaną Państwu rozesłane odrębnym e-mailem.

 

 

Tamara Żurakowska

Notariusz

Wiceprezes - Kierownik Szkolenia Aplikantów


 

 

Klauzula informacyjna

Aplikanta

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

1.      Izba Notarialna w Warszawie, 02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3, otrzymała od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków ciążących na Izbie na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i innych przepisów szczególnych.

2.      Działania Izby podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na Nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f, h oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków Izby definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i inne przepisy szczególne.

4.      Izba będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych.

5.      Izba będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe organom i podmiotom publicznym (np. Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna) oraz innym odbiorcom w zakresie realizacji obowiązków prawnych i wynikających z odrębnych przepisów prawa lub stosunków umownych.

6.      Izba ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana danych osobowych bezterminowo w związku z możliwością prowadzenia badań naukowych i historycznych w oparciu o posiadaną dokumentację.

7.      Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Izbę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) realizowania obowiązków organu samorządu zawodowego oraz działań wynikających z przepisów odrębnych lub zawartych umów. Odmowa przekazania tych informacji Izbie uniemożliwi wywiązanie się z ciążących na Niej obowiązków.

8.      Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani/Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.  lub inne ustawy.

9.      Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze sprzecznym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.


Szukam notariusza

Aktualności