Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

KOMUNIKAT

dla aplikantów

w Izbie Notarialnej w Białymstoku, Lublinie i Warszawie,

(14.09.2020r.)

            W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemicznym informuję, że:

1) zajęcia seminaryjne dla aplikantów I, II i III roku rozpoczynają się od października zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie RIN w Warszawie,

2) do odwołania - zajęcia te odbywają się w systemie on-line, na tych samych zasadach jak odbywało się to w okresie kwiecień-czerwiec 2020r.,

3) adresy strony internetowej, na której będziecie się Państwo logować pozostają bez zmian, a kody umożliwiające rejestrację będą rozsyłane jak dotychczas,

4) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna.

                    

                                                                           Z poważaniem

                                                                                    Tamara Żurakowska - notariusz,

                                                                                            kierownik szkolenia     

 


 

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH APLIKANTÓW

INFORMACJE O HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ NA APLIKACJI W ROKU 2020 ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE RIN W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI DLA ZASTĘPCÓW I APLIKANTÓW NOTARIALNYCH"

Z POWAŻANIEM

                                                                                              TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA

                                                                                                             NOTARIUSZ

                                                                                         KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

                                                                                                       RIN W WARSZAWIE

 

_________________________________________________________________________________________________

OPŁATA ZA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2018 r. poz. 2425) w zw. z art. 72 i 72a §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (tj.Dz.U.z 2017, poz. 2291 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,50-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, a zatem w 2019 r. wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.625,00 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.812,50 zł (dwa tysiące osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy);

2)opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa,

 nr: 27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2019, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2019 roku,

b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 15 stycznia 2019 roku.                                                                           

 

                                                                                      Kierownik Szkolenia

                                                                                    not. Tamara Żurakowska

_________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW I-GO ROKU APLIKACJI Z NABORU W ROKU 2018:

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE INAUGURACJA ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH DLA I-GO ROKU APLIKACJI (NABÓR W ROKU 2018) ODBĘDZIE SIĘ 11 STYCZNIA 2019 ROKU O GODZ.14.30 W KRAJOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ, UL.TRĘBACKA NR 4 – sale nr 30-31 (parter).

INFORMACJE O HARMONOGRAMIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE RIN W ZAKŁADCE "AKTUALNOŚCI DLA ZASTĘPCÓW I APLIKANTÓW NOTARIALNYCH".

O WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ ZA APLIKACJĘ JAK I O TERMINIE JEJ WNIESIENIA ZOSTANIECIE PAŃSTWO POWIADOMIENI TAK SZYBKO JAK TYLKO JEJ WYSOKOŚĆ BĘDZIE ZNANA.

Stosownie do art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku i trwa 3 lata i 6 miesięcy, proszę zatem o stawienie się w dniu 2 stycznia 2019 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona. Osoby, które nie otrzymały uchwały o wyznaczeniu patrona prosimy o kontakt z biurem Rady.

                                                                 Z POWAŻANIEM

                                                                                              TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA

                                                                                                             NOTARIUSZ

                                                                                         KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW

                                                                                                       RIN W WARSZAWIE

_________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

Aplikanta

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

1.      Izba Notarialna w Warszawie, 02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3, otrzymała od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków ciążących na Izbie na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i innych przepisów szczególnych.

2.      Działania Izby podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na Nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f, h oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków Izby definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i inne przepisy szczególne.

4.      Izba będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych.

5.      Izba będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe organom i podmiotom publicznym (np. Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna) oraz innym odbiorcom w zakresie realizacji obowiązków prawnych i wynikających z odrębnych przepisów prawa lub stosunków umownych.

6.      Izba ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana danych osobowych bezterminowo w związku z możliwością prowadzenia badań naukowych i historycznych w oparciu o posiadaną dokumentację.

7.      Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Izbę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) realizowania obowiązków organu samorządu zawodowego oraz działań wynikających z przepisów odrębnych lub zawartych umów. Odmowa przekazania tych informacji Izbie uniemożliwi wywiązanie się z ciążących na Niej obowiązków.

8.      Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani/Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.  lub inne ustawy.

9.      Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze sprzecznym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.


Szukam notariusza

Aktualności