Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

 KOMUNIKAT

dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(22.12.2022 r.)

 

                         W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

  1. inauguracja roku szkoleniowego dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczną aplikację notarialną na I-szym roku w roku szkoleniowym 2022 odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 14.30,

  2. zarówno inauguracja roku szkoleniowego jak i pozostałe zajęcia odbywać się będą stacjonarnie tj. w Warszawie w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ulicy Trębackiej nr 4,

  3. w przypadku, gdyby, z uwagi na sytuację epidemiczną, nie było możliwe prowadzenie zajęć seminaryjnych stacjonarnie, wówczas będą one odbywać się on-line, na specjalnie dedykowanej do tego platformie internetowej, a informacja o tym zostanie przesłana na państwa adresy poczty elektronicznej,

  4. jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, jeżeli zajęcia seminaryjne prowadzone będą przy użyciu urządzeń technicznych to mają one umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna,

  5. stosownie do przepisu art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie aplikanci zobowiązani są do stawienia się w dniu 02 stycznia 2023 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona,

  6. osoby, które nie otrzymały do chwili ukazania się niniejszego komunikatu uchwały o wyznaczeniu patrona proszone są o kontakt z biurem właściwej Rady Izby Notarialnej.

 

 

                        

                     Tamara Żurakowska

                   notariusz

 Kierownik Szkolenia Aplikantów

 

________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W SPRAWIE

Opłaty za aplikację notarialną w 2023 roku

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2020 r. poz. 2269) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. z 2022, poz. 1799) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną w 2023 roku wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

2)opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa, nr:

27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2023, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2023 roku,

b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 16 stycznia 2023 roku.                                                                           

 

                                                                            Tamara Żurakowska

                                                                              notariusz

                                                             Kierownik Szkolenia Aplikantów

                  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                 Harmonogramy zajęć seminaryjnych 2023

 

 

Harmonogramy zajęć seminaryjnych  

dla aplikantów notarialnych w roku 2023.

 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie stosownie do § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2127 ze zm. ) zamieszcza harmonogramy zajęć dla aplikantów notarialnych w roku 2023 zatwierdzone przez Krajową Radę Notarialną. 

Pliki do pobrania:   

Uchwała Krajowej Rady Notarialnej z dnia 16 grudnia  2022 r.

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik 1A

Załącznik 1B

Załącznik 1C

Załącznik 1D

Załącznik 2

 

________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej uprzejmie informuję, że począwszy od 01 kwietnia 2022r. aż do odwołania zajęcia seminaryjne odbywać się będą w Warszawie, w sposób tradycyjny, tj. w salach wykładowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

        Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z adresami sal zostanie umieszczony na stronie RIN w zakładkach dla poszczególnych roczników.

       

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów


 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną tym faktem koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że 16 lutego 2022 r. została podjęta przez Radę uchwała nr XI/XXIII/66/2022 (plik do pobrania) w sprawie formy odbywania zajęć seminaryjnych dla aplikantów notarialnych na aplikacji notarialnej organizowanej przez RIN w Warszawie dla aplikantów Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie, w marcu 2022 roku ze stacjonarnych na on line.

Kody do uczestnictwa w szkoleniach zostaną Państwu rozesłane odrębnym e-mailem.

 

 

Tamara Żurakowska

Notariusz

Wiceprezes - Kierownik Szkolenia Aplikantów


 

 

Klauzula informacyjna

Aplikanta

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

1.      Izba Notarialna w Warszawie, 02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3, otrzymała od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków ciążących na Izbie na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i innych przepisów szczególnych.

2.      Działania Izby podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na Nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f, h oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków Izby definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i inne przepisy szczególne.

4.      Izba będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych.

5.      Izba będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe organom i podmiotom publicznym (np. Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna) oraz innym odbiorcom w zakresie realizacji obowiązków prawnych i wynikających z odrębnych przepisów prawa lub stosunków umownych.

6.      Izba ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana danych osobowych bezterminowo w związku z możliwością prowadzenia badań naukowych i historycznych w oparciu o posiadaną dokumentację.

7.      Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Izbę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) realizowania obowiązków organu samorządu zawodowego oraz działań wynikających z przepisów odrębnych lub zawartych umów. Odmowa przekazania tych informacji Izbie uniemożliwi wywiązanie się z ciążących na Niej obowiązków.

8.      Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani/Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.  lub inne ustawy.

9.      Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze sprzecznym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.


Szukam notariusza

Aktualności