Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną tym faktem koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że w dniu dzisiejszym została podjęta przez Radę uchwała nr XI/XVIII/417/2021 (plik do pobrania) o zmianie formy prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów notarialnych na aplikacji notarialnej organizowanej przez RIN w Warszawie dla aplikantów Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie, w grudniu 2021 roku ze stacjonarnych na on line.

Kody do uczestnictwa w szkoleniach zostaną Państwu rozesłane odrębnym e-mailem.

 

 

Tamara Żurakowska

Notariusz

Wiceprezes - Kierownik Szkolenia Aplikantów

 


 

 

KOMUNIKAT

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r. przez Komisje Egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) proszone są o złożenie wniosku (plik do pobrania) o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

         Proszę o dołączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych:

1)    podpisanego odpisu dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),

2)    kserokopii aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),

3)    oświadczenia notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

         Złożenie wniosku o wpis w tym terminie, umożliwi Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, podjęcie racjonalnych działań zmierzających do rozpoczęcia aplikacji notarialnej w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia 2020 r., stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2127 ze zm.).

 

        Opłatę za aplikację notarialną, o której mowa w art. 72 a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, aplikanci będą zobowiązani wnosić w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Izby Notarialnej w Warszawie (www.notariusze.waw.pl) w zakładce „Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych”.KOMUNIKAT

dla aplikantów izby notarialnej w Białymstoku, Lublinie i Warszawie

II-GI ROK APLIKACJI

(07.10.2021R.)

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że od dnia 14 października 2021r. wszystkie zajęcia seminaryjne odbywać się będą stacjonarnie w Warszawie. W zakładce dla Państwa roku został zamieszczony harmonogram zarówno co do terminów jak i tematyki ale nade wszystko co do miejsca odbywania zajęć. Harmonogram ten uwzględnia zmianę terminu zajęć tj. z 12-13.11.2021 na 05-06.2021r.

Tym samym nieaktualne są wcześniejsze informacje o szkoleniu hybrydowym.

 Z poważaniem

 Tamara Żurakowska - kierownik szkolenia aplikantów.


KOMUNIKAT

DLA  APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

        W imieniu Rady Izby Notarialnej uprzejmie informuję, że począwszy od 01 października 2021r. aż do odwołania zajęcia seminaryjne odbywać się będą w Warszawie, w sposób tradycyjny tj. w salach wykładowych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

        Harmonogram zajęć jest umieszczony na stronie RIN w zakładkach dla poszczególnych roczników.

                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                            Tamara Żurakowska

                                                                                       Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie

                                                                                                     kierownik szkolenia aplikantów

 


KOMUNIKAT

DLA  PATRONÓW

APLIKANTÓW IV-TEGO ROKU

W IZBIE NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

 Szanowni Państwo,

       w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie, organizatora zajęć seminaryjnych dla aplikantów izb notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie uprzejmie informuję, że od dnia 16.06.2021r. do dnia 30.06.2021r. aplikanci IV-tego roku odbywają zajęcia seminaryjne codziennie, za wyjątkiem niedziel, przy czym w dni powszednie zajęcia te zaczynają się z reguły o godzinie 17.00, a szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie RIN w Warszawie, w zakładce „Aplikacja notarialna IV rok; plik do pobrania”. Zajęcia te organizowane są w ramach aplikacji, a ich częstotliwość wynika z uzupełnienia harmonogramów. Jako organizatorzy staraliśmy się tak ułożyć harmonogram aby jak najmniej dezorganizowało to pracę w kancelariach. Mając na uwadze obowiązki RIN w zakresie szkolenia aplikantów, uprzejmie proszę umożliwić aplikantom uczestnictwo w tych spotkaniach.

   Ponadto przypominam o Państwa obowiązkach jako patronów tj. o obowiązku wydania aplikantom opinii oraz o zrecenzowaniu projektów aktów notarialnych oraz innych czynności notarialnych  - stosownie do treści art. 71 § 11 i § 13 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1192 ze zm.).

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                            Tamara Żurakowska

                                                                                       Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie

                                                                                                    kierownik szkolenia aplikantów


KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W SPRAWIE

Opłaty za aplikację notarialną w 2021roku

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2020 r. poz. 2269) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. z 2020, poz. 1192) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną w 2021 roku wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

2) opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa, nr:

27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2021, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2021 roku,

b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 15 stycznia 2021 roku.                                                                            

                                                                                 Tamara Żurakowska

                                                                                           notariusz

                                                                                   Kierownik Szkolenia

 


KOMUNIKAT

dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(18.12.2020r.) 

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

1)      inauguracja roku szkoleniowego dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczną aplikację notarialną na I-szym roku w roku szkoleniowym 2021 odbędzie się w dniu 08 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 14.30,

2)       zarówno inauguracja roku szkoleniowego jak i pozostałe zajęcia, do odwołania, odbywać się będą on-line, na specjalnie dedykowanej platformie internetowej,

3)        w dniach 28-30 grudnia 2020r. aplikanci otrzymają na swoje skrzynki poczty elektronicznej adres strony internetowej do obsługi systemu szkolenia aplikantów wraz z informacją o wymaganiach sprzętowych, instrukcją aktywacji i kodem aktywacyjnym, w celu zalogowania się i uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych,

4)    w dniach 4-5.01.2021r oraz w dniu 07.01.2021r. odbędą się próby obsługi systemu, a szczegółowe informacje zostaną rozesłane na skrzynki poczty elektronicznej,  

5)     zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna,

6)      stosownie do ,przepisu art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie aplikanci zobowiązani są do stawienia się w dniu 04 stycznia 2021 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona,

7)     osoby, które nie otrzymały do chwili ukazania się niniejszego komunikatu uchwały o wyznaczeniu patrona proszone są o kontakt z biurem właściwej Rady Izby Notarialnej.

 

                                                                                                        Tamara Żurakowska - notariusz,

                                                                                                                    kierownik szkolenia


KOMUNIKAT

dla aplikantów

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(18.12.2020r.)

 

            W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemicznym informuję, że:

1) zajęcia seminaryjne dla aplikantów obecnego: I, II i III roku, kontynuujących szkolenie w 2021roku rozpoczynają się od stycznia zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie RIN w Warszawie,

2) do odwołania - zajęcia te odbywają się w systemie on-line, na tych samych zasadach jak działo się to w 2020roku,

3) nowe adresy strony internetowej, na której będziecie się Państwo logować od stycznia 2021r. zostaną rozesłane w dniach 28-30.12.2020r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, a kody umożliwiające rejestrację będą rozsyłane jak dotychczas,

4) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna.

                    

                                                    Z poważaniem

                                                                                       Tamara Żurakowska - notariusz,

                                                                                                kierownik szkolenia


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów

w Izbie Notarialnej w Białymstoku, Lublinie i Warszawie,

(14.09.2020r.)

            W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemicznym informuję, że:

1) zajęcia seminaryjne dla aplikantów I, II i III roku rozpoczynają się od października zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie RIN w Warszawie,

2) do odwołania - zajęcia te odbywają się w systemie on-line, na tych samych zasadach jak odbywało się to w okresie kwiecień-czerwiec 2020r.,

3) adresy strony internetowej, na której będziecie się Państwo logować pozostają bez zmian, a kody umożliwiające rejestrację będą rozsyłane jak dotychczas,

4) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna.

                    

                                                                           Z poważaniem

                                                                                    Tamara Żurakowska - notariusz,

                                                                                            kierownik szkolenia     

 


Klauzula informacyjna

Aplikanta

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

1.      Izba Notarialna w Warszawie, 02-639 Warszawa, ul. Karwińska 3, otrzymała od Pani/Pana informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków ciążących na Izbie na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i innych przepisów szczególnych.

2.      Działania Izby podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na Nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f, h oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

3.      Szczegółowy zakres obowiązków Izby definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. i inne przepisy szczególne.

4.      Izba będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych.

5.      Izba będzie przekazywała Pani/Pana dane osobowe organom i podmiotom publicznym (np. Minister Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna) oraz innym odbiorcom w zakresie realizacji obowiązków prawnych i wynikających z odrębnych przepisów prawa lub stosunków umownych.

6.      Izba ma obowiązek prawny przechowywania Pani/Pana danych osobowych bezterminowo w związku z możliwością prowadzenia badań naukowych i historycznych w oparciu o posiadaną dokumentację.

7.      Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Izbę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) realizowania obowiązków organu samorządu zawodowego oraz działań wynikających z przepisów odrębnych lub zawartych umów. Odmowa przekazania tych informacji Izbie uniemożliwi wywiązanie się z ciążących na Niej obowiązków.

8.      Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pani/Pan możliwość dostępu do informacji stanowiących Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.  lub inne ustawy.

9.      Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze sprzecznym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.


Szukam notariusza

Aktualności