Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny

Egzamin notarialny

1) Na czym polega egzamin?

Egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego osoby przystępującej do egzaminu notarialnego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczpospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu.

 

2) Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu notarialnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły aplikację notarialną, a także bez obowiązku odbycia aplikacji:

 • doktorzy nauk prawnych;
 • osoby, które pracowały przez okres co najmniej pięciu lat w okresie nie dłuższym niż osiem lat, na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego;
 • osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71 b § 3.

 

2) Kiedy egzamin się odbywa?

Egzamin notarialny przeprowadza się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do dnia 30 czerwca. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się równocześnie w tych samych dniach w Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia 28 lutego każdego roku Minister Sprawiedliwości zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o egzaminie notarialnym, w którym podaje w szczególności:

 • termin złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego;
 • adres siedziby komisji;
 • termin przeprowadzenia przez komisję egzaminu notarialnego;
 • wysokość opłaty egzaminacyjnej.

 

3) Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys;
 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub zdanie odpowiednio egzaminu: sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego lub radcowskiego;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia lub wykonywania usług na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego;
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo jego urzędowy odpis;
 • informacje o niekaralności Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
 • dwa zdjęcia.

Wniosek powinien być złożony najpóźniej w terminie 45 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego.

 

4) Jak wygląda egzamin?

Minister Sprawiedliwości sporządza w każdym roku zestaw pytań i tematów na potrzeby egzaminu notarialnego, który składa się z części pisemnej i ustnej:

 • W części pisemnej egzaminu notarialnego zdający na podstawie opisanego przypadku (casusu), opracowuje dwa projekty aktów notarialnych oraz opinię prawną na podstawie przedstawionego problemu.
 • Podczas części pisemnej zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
 • Za część pisemną zdający może otrzymać nie więcej niż 60 punktów. Pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu notarialnego otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 35 punktów.
 • Zdający, który uzyskał pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu notarialnego przystępuje do części ustnej egzaminu.
 • Zdający w części ustnej egzaminu notarialnego odpowiada na wybrany przez siebie losowo zestaw składający się z 8 pytań. Za cześć ustną egzaminu notarialnego zdający nie może łącznie otrzymać więcej niż 40 punktów.
 • Pozytywny wynik egzaminu notarialnego otrzymuje zdający, który uzyskał łącznie za część pisemną i ustną egzaminu co najmniej 70 punktów. 
 • Po przeprowadzeniu egzaminu notarialnego komisja ustala wynik zdającego w drodze uchwały. Od uchwały komisji służy zdającemu odwołanie dotyczące wyniku jego egzaminu do Ministra Sprawiedliwości.
 

Szukam notariusza

Aktualności