Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny

Egzamin notarialny

Zakodowane wyniki egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4-6 września 2019 roku przez:

 

Komisję ds. Aplikacji Notarialnej (plik do pobrania) kod z trzeciego dnia egzaminu od numeru 101C

Komisję nr 2 ds. Aplikacji Notarialnej (plik do pobraniakod z trzeciego dnia egzaminu od numeru 201C

Komisję nr 3 ds. Aplikacji Notarialnej (plik do pobrania) kod z trzeciego dnia egzaminu od numeru 301C

 
Rada Izby Notarialnej informuje, że opublikowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny. Do czasu otrzymania uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego, zdający nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją z egzaminu. 
 
Wnioski w sprawie udostępnienia protokołów prac można składać na adres e-mail: szkolenia@notariusze.waw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2019 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminun notarialnego w roku 2019 na 4, 5, i 6 września 2019 roku

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2019-r

 

 

Ogłoszenie 

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie dotyczące przeprowadzenia egzaminu notarialnego w 2019 roku w Warszawie

Na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 września  2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1621)  informuję, że do dnia 14 sierpnia 2019 r. włącznie, zdający egzamin przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, składa Przewodniczącemu tej Komisji pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z każdej części egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, tj.:

a) ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego; w przypadku tym istnieje możliwość przystąpienia do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu;

b) możliwość wystąpienia w trakcie egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, powodujących konieczność sporządzenia rozwiązania zadania w formie odręcznej; w przypadku tym czas trwania tej części egzaminu notarialnego, nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego.

            Jednocześnie informuję, że minimalne wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, są następujące:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”;
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie.

W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania spełnia wymogi techniczne, zdający powinni we własnym zakresie, przed egzaminem skorzystać z pomocy informatyka.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

 Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu  otrzymają od Komisji Egzaminacyjnej – dostarczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi – nośniki pamięci (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

 • zablokuje zawartość komputerów;
 • zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Bezwzględnie konieczne będzie uruchomienie aplikacji wyłącznie z otrzymanego nośnika. Uruchomienie aplikacji w wersji demonstracyjnej uniemożliwia jej wydrukowanie, a w konsekwencji jest równoznaczne z utratą pracy bez możliwości jej odzyskania z uwagi na brak funkcji zapisu.

            Sala egzaminacyjna wyposażona będzie w przyłącza, umożliwiające korzystania z zasilania stałego ale konieczne jest na wypadek awarii aby baterie w komputerach zdających były sprawne i naładowane.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-notarialny-w-2019-r

została  udostępniona wersja demonstracyjna przygotowywanej aplikacji komputerowej oraz instrukcja użytkownika na egzamin notarialny, zatem każda osoba, która zamierza zdawać egzamin używając sprzętu komputerowego, ma możliwość „przetestowania” własnego sprzętu, co pozwoli ocenić, czy sprzęt spełnia wyżej opisane kryteria.

  

PRZEWODNICZĄCA

Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji notarialnej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Warszawie

Małgorzata SŁAWIŃSKA

 

 

Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania

 

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu notarialnego - plik do pobrania

 

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu notarialnego - plik do pobrania

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.  Tekst klauzuli informacyjnej -  plik do pobrania.

Szukam notariusza

Aktualności